Araştırma Okulöncesi Yöneticilerinin Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Okul Verimliliği Üzerindeki Görüşlerinin İncelenmesi


Abstract views: 114 / PDF downloads: 71

Authors

  • Hüseyin Korkmaz Yok

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8163738

Keywords:

Veri, yönetim, veriye dayalı tönetim, verimlilik, data, management, data-driven management, efficiency

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okulöncesi yöneticilerinin algılarına göre, veriye dayalı yönetim uygulamalarının okul verimliliği üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini Samsun İli Terme, Çarşamba, İlkadım, Atakum ilçelerinde bulunan resmi anaokulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Samsun’un bu evreninde belirtilen ilçelerde görev yapan 10 Anaokulu yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklem seçiminde maksimum çeşitlilik yöntemi tercih edilmiş ve veriler okul yöneticilerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir.

 Okullarda verinin etkin olarak kullanılması başta öğrenci gelişimi olmak üzere  okulların kendi kendini değerlendirmesi ve ihtiyaç alanlarının ortaya konulmasıyla okul verimliliğine  olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcılar okullarda oluşturulan veri toplama ekipleri yardımıyla sorunların çözümüne daha çabuk kavuştuğunu belirtmektedir. Bunun yanında eğitim örgütünde takım çalışmasıyla her eğitim kurumunun kendine özel kültürünün oluştuğu görülmektedir. Kurum kültürüne sahip eğitim örgütlerinde takım çalışmasına dayalı etkinlik ve faaliyetlerin maksimum verim içerisinde kurum verimliliğine en çok etki eden durum olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.

Veri olmadan sezgiye dayalı çalışmaları yürütmek örgütsel amaçlardan uzaklaşmaya sebeb olur. Veriye dayalı uygulamaların benimsendiği bir okulda hata yapma olasılığı en düşük düzeydedir. Böyle bir kurumda çalışan tüm bireylerde işbirliği anlayışı gelişir. Birlikte çalışmalar bireylerde güven duygusunu geliştirir. Güven duygusu içerindeki okulda öğretmenlerin işbirliği içinde yaptığı çalışmalar okuldaki verimliliği artırmaktadır.

Okul yöneticilerinin verilere dayalı kararlar alması ve uygulaması okul gelişimine olumlu yansımaları azımsanamayacak düzeydedir

References

Yayınları.

Balcı, İ. & Kavak, Y. (2014). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilimsel çalışmalardan

yararlanma düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri

Dergisi / Journal of Educational Sciences • Yıl / Year: Ocak / January 2014 • Cilt-

Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 55-70 • ISSN: 1300-8889

DOI:10.15285/EBD.2014397396 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2217

adresinden ulaşılmıştır.

Başaran, İ. E., (2000). Eğitim yönetimi (Nitelikli Okul) Ankara, Kendi Yayını

Buran, K.(2018) “ Okul Müdürlerinin Ders Denetim Faaliyetlerinin Öğretimsel

Liderlikler Bağlamında İncelenmesi” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,

Gazi Üniversitesi.

Cemaloğlu, N. (Editör) (2019). Veriye Dayalı Yönetim Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirtaş, A. (1991). Eğitimde Nitelik: Bugünü ve Geleceği İçinde: “Eğitimde Nitelik

Geliştirme”, Kültür Koleji Müdürlüğü, İstanbul, s.28-29

Doğan, E. (2021). “Okul Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Verme Sürecinin Yönetici

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Yayınlanmış Doktora Lisans Tezi, Ankara: Gazi

Üniversitesi.

Duykuluoğlu, A. (2022). “Eğitimde veriye dayalı yönetim uygulamalarının

değerlendirilmesi’’ Yayınlanmış Doktora tezi,Gazi Ünüversitesi

Karageyik , F. (2015). “İlkokullar ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve

Öğretmenlerin Okul Verimliliğini Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşleri”,

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi.

Konaklı, T. (2019). Veriye Dayalı Karar Verme ve Değişim. N. Cemaloğlu (Ed.).

Veriye Dayalı Yönetim. (ss.167-201). Ankara: Pegem.

Kuyumcu, M. (2007). İlköğretim Okullarında Okul Kültürü ve Takım Liderliği,

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Mazlum, M. M. (2019). Yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerine göre eğitim sisteminde

kısır döngü. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Parlak, B. (2011). Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201586 adresinden ulaşılmıştır.

Savaş, S., Topaloğlu, N., ve Yılmaz, M. (2012). Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama

örnekleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(21), 1-23.

Sözen, S. (2005). Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Yenel, K. (2019). Veriye dayalı karar verme. N. Cemaloğlu (ed) Veri Kültürü Oluşturma.

(ss.124-138). Ankara: Pegem.

Yıldırım, A.,& Şimşek H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:

Seçkin

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

Korkmaz, H. . (2023). Araştırma Okulöncesi Yöneticilerinin Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Okul Verimliliği Üzerindeki Görüşlerinin İncelenmesi. JINENIS, 2(2), 126–141. https://doi.org/10.5281/zenodo.8163738

Issue

Section

Articles