Sosyal Girişimcilik Ve Gönüllülük


Abstract views: 174 / PDF downloads: 73

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8163808

Keywords:

Girişimçilik, Toplum Hizmeti, Sosyal Girişimçilik, Entrepreneurship, Community Service, Social Entrepreneurship

Abstract

İnsanlar, imkanları kısıtlı nüfuslara yardım etmek, vahşi yaşamı korumak veya çevreyi korumak gibi çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllü olabilirler. Ülkemizde geleneksel gönüllülük anlayışı her zaman köklü bir şekilde var olmuştur ve günümüzde gönüllülüğün çağdaş sivil toplum yapısına uygun olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Gönüllülüğün topluma sağladığı faydaların yanı sıra, gönüllülüğün kendisi de topluma çeşitli katkılar sağlamaktadır. Avrupa Toplulukları Komisyonu, gönüllülüğün sosyal katılım, aktif vatandaşlık, demokrasi, insan hakları ve dayanışma ilkelerinin yaygınlaşması açısından faydalarını ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu makalede sosyal girişimcilik ve gönüllülük bu veriler bağlamında ele alınmaktadır.

References

Açıkgöz, A. Türkoğlu, T., Tetik, S., 2017. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Journal of Yaşar University, 12(45), 76-92.

Aktaş, A. B., 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet ve Diğer Faktörlerin Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing, 6(1), 80-88.

Akyürek, Ç., 2013. İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Aydın, E., 2020. Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin, Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki; Batı Karadeniz Bölge Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama (doktora tezi), Karabük Üniversitesi.

Bozkurt, Ö., 2006. Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 93-11

Bozkurt, Ö., Ercan, A., ve Yurt, İ. (2018). Bireysel Değerler İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13 (1), 43-55.

Güney, S., 2015. Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, (2. Basım), Ankara: Siyasal Kitabevi

İrengün, O., 2014. Beş Faktör Kişilik Kuramının Sosyal Girişimcilik Yönelimine Etkisi ve Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karadeniz, E.E., 2018. Türkiye’de Girişimcilik ve Uluslararası Karşılaştırma 2018 Global Entreprenuership Monitor (GEM). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi.

Kartal, Ö. (2018). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi ve Yenilikçilik İle İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Kartal, Ö., 2018. Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi ve Yenilikçilik İle İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Kılıç Kırılmaz, S., 2014. Sosyal Girişimcilik Boyutlarına Kuramsal Bir Bakış. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 55-74.

Kılıç, S., 2020. Kosgeb Girişimcilik Eğitimlerinin, Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Kırmızı, C., 2016. Sosyal Girişimcilik Odaklı Örgüt İklimi Oluşturma: Dumlupınar Üniversitesi'nde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Korkmaz, O., 2012. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 209-226.

Küçük, O, 2017. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, (9. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Martin, M. A. G., Picazo, M. T. M., & Navarro, J. L. A., 2010. Entrepreneurship, Income Distribution and Economic Growth. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(2), 131-141.

Milli Eğitim Bakanlığı., 2019. 2019-2023 Stratejik Planı, 1-118, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

OECD, 2018. Youth stocktaking report. http://www.oecd.org/gov/youth-stocktakingreport. htm adresinden 14.12.2022 tarihinde alınmıştır.

Özçelik, G., 2017. İç Girişimcilik Eğilimine İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarından Bakış. Maliye Finans Yazıları, (Özel Sayı) 133-154.

Sezer, Ö., 2010. Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve Bazı Faktörlerle İlişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-19.

Taş, H. Y., Küçükoğlu, M., ve Özcan, S., 2016. Osmanlıdan Günümüze Sosyal Girişimcilik Örnekleri ve Topluma Kazandırdıkları. 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Kongre Kitabı. 5-6-7 Mayıs. Payas / Hatay: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, 256-266.

Türkmen, M. & İşbilir, U., 2014. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.

Yaşar, F., 2017. Düzce İlinde Kadın Girişimcilik Profilinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

KOÇ, E., & ÇATALÇAM, M. (2023). Sosyal Girişimcilik Ve Gönüllülük. JINENIS, 2(2), 142–162. https://doi.org/10.5281/zenodo.8163808

Issue

Section

Articles