Fiziksel Aktivite ve Spor Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Farklı Takım Spor


Abstract views: 274 / PDF downloads: 82

Authors

  • MUSTAFA ÇATALÇAM 05427717595

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7789697

Keywords:

Fiziksel Aktivite, Pedometre, Kalori, Branş, Physical Activity, Pedometer, Calorie, Branch

Abstract

Bu araştırma iki ay süre ile devlet okullarında okuyan 10-13 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin farklı takım sporlarından hangisinde daha fazla kalori yaktıklarını, adım attıklarını, mesafe (metre) aldıklarının belirlenen süre içinde Futbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Basketbol takım sporlarının birbiri ile karşılaştırılarak aktiflik durumlarının belirlenmesi  için yapılmış, Çalışmada betimleyici, ilişkisel tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evreni  Samsun Tekkeköy ilçesine bağlı devlet okullarından birinde 38 erkek, 36 kız olmak üzere toplam 74 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında fiziksel aktiviteleri ölçmek için kalori, mesafe ve adım sayma özelliği olan adımsayar (pedometre) ve kronometre kullanılmıştır. Ölçüm yapmak için öğrenciler ikişerli gruplara ayrılmış kollarına adımsayarlar takılarak; her spor branşı için branşın kurallarına ve hareketlerine uymak şartıyla 10 dakika boyunca hiç durmadan aktif olmaları istenmiş zaman dolduğunda ölçümler alınarak her öğrenci için ayrı olarak kayıt edilmiştir. Pedometre takma süresi branşların birbiriyle daha güvenilir kıyaslanması için 10 dakika olarak sınırlandırılmış, bir branştan ölçümleri alınan ikişerli gruptan hiçbir öğrenci aradan en az bir gün geçmeden başka bir branşın ölçümü yapılmamıştır.  Bu şekilde yorgunluktan dolayı yanlış olabilecek ölçümlerim önüne geçilmiştir. Öğrencilerin fiziksel aktivite süresince branşlara göre ortalamaları alındığında 10yaş ve 12yaş grubunda ki öğrenciler kız ve erkek öğrenciler futbol da en çok fiziksel aktivite gösterirken. 11 ve 13 yaş grubundakiler farklı branşlarda aktiflik göstermişlerdir. 10-13 yaş aralığındaki öğrencilerin ortalamaları alındığında istisnasız Tüm branşlarda Futbol en fazla fiziksel aktivite yaptıran takım sporu olmuştur. Beş branşın ölçümleri branşa göre ortalamaları alındığında her yaş grubu için araştırma sonucunda öğrencilerin yaşı arttığında fiziksel aktivite düzeyinin de doğrusal olarak arttığı, öğrencilerin yaşları ile kalori yakması, adım sayıları,mesafe (metre) olarak pozitif korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı yaş grubundaki öğrencilerin aktivite süresince kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları kıyaslandığında birbirine yakın kalori yaktığı ve adım sayısında olduğu görülmüştür.

References

Akdur H, Donuk B, Korkmaz A, Polat G, Şahin S. Ev Kadınlarının ve Çalışan Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2003;11(3):43-46.

Atasoy, B. ve Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve spor, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.

Akyol A, Bilgiç P, Ersoy G. Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam. 1. Baskı. Ankara, Klasmat Matbaacılık, 2008;6-9.

Akpınar Delal, N. ve Günak, D. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları. Dil Dergisi, 143, 20-41.

Balcı, Ş. (2005). 1-5. sınıf ilköğretim öğrencilerine yönelik fiziksel uygunluk test bataryası. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı: Doktora tezi

Başer E. Uygulamalı spor psikoloji. 3. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998.

Cavill, N., Kahlmeier, S., & Racioppi, F. (2006). Physical activity and health in Europe: evidence for action. WHO Regional Publications, European Series.

Crouter SE, Schneider PL, Karabulut M, et al. Validity of 10 electronic pedometers for measuring steps, distance, and energy cost. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(8):1455-60.

Demir, İ. (2001). Beden Eğitimi ve Sporun Beceri Yetenek Gelişimlerine Etkisi 11-13 Yaş Grubunda Eurofit Test Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Demir, G.T. ve Cicioğlu, H.İ. (2018). Motivation scale for participation in physical activity (msppa): a study of validity and reliability. Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ölçeği (fakmö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences. 15(4), 2479-2492.

Effect of Physical Inactivity on Major Non – Communicable Diseases Worldwide: An Analysis of Burden of Disease and Life Expectancy. The Lancet, 380(9838), July, 219 – 229.

Eyuboğlu, E. (2006). İlköğretim çağı çocuklarında antropometrik ölçümlerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerle ilişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı: Yüksek lisans tezi.

Expenditure. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2000;32(9):439-441.

Global database on body mass ındex”, World Health Organization, Geneva, 2014.

Güler, D., Balcı, İ.S., Çolakoğlu, F., Karacan, S. (2007) 8-10 Yaş grubu Türk kız çocukların sağlıkla ilişkili uygunluklarının değerlendirilmesi ve normları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Günay M., Şıktar E., Şıktar E. ve Yazıcı M. (2008). Egzersiz ve Kalp, Öz BaranOfset Matbaacılık, Ankara.

Hallal PC, Victora CG, Wells JCK, Lima RC. Physical Inactivity: Prevalence and Associated

Heper, E., Koca, C., Ertan, H., Kale, M., Terek, S., Karabudak, E., & Ertan, H. (2012). Spor Bilimleri ile İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi.

H. Ertan (Ed.), Spor Bilimlerine Giriş (1. Baskı, ss. 11–12). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

H. Bireysel sporcularla takım sporcularının stres düzeyleri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2009.

Kayapınar, Ç. F., (2012). Physical Activity Levels of Adolescents. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 2107 – 2113.

Knowlden A. Measurement of physical activity for health promotion and education research. Arch Exerc Health Dis. 2015;5(1-2):338-45

Lee, M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. and Katzmarzyk, P. T., (2012).

Montoye HJ. Introduction: Evaluation of Some Measurements of Physica Activity and Energy

Physical Activity? How to Assess Physical Fitness? European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2005;12:102-114.

Schneider PL, Crouter SE, Lukajic O, et al. Accuracy and reliability of 10 pedometers for measuring steps over a 400-m walk. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(10):1779-84.

Samdal, O., Tyhjala, J., Roberts, C., Sallis, J.F., Villberg, J. and Wold, B., 2007, Trends in vigorous physical activity and TV watching of adolescents from 1986 to 2002 in seven European countries, European Journal of Public Health, 17(3), 242-8.

Serter R. Obezite Atlası, Karakter Color, Ankara, 2004.

Şahan H. Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde spor aktivitelerinin rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2007.

Şahin H. Beden eğitimi ve spor sözlüğü. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005.

THSK, (2014).Bolu halk sağlığı müdürlüğü sağlıklı kilo kontrolünde pedometre (adımsayar) kullanım kuralları., EriĢim:http: //www.boluhalksagligi.gov.tr/

attachments/article/68/Aile%20Hekimlerinin%20Pedometre%20Kullan%C4%B1m%20Kurallar%C4%B1.pdf.

Tunay, V.B. (2008). Yetişkinlerde fiziksel aktivite. Ankara: Klasmat Matbaacılık.

Tudor-Locke C., Hatano R., Pangrazi R.P. & Kang M. (2008); Revisiting “How Many Steps Are Enough?” Official Journal of the American College of Sports Medicine. Variables in Brazilian Adults. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2003;35(11):1894-1900.

Vanhees L, Lefevre J, Philippaerts R, Martens M, Huygens W, Trooster T, Beunen G. How to Assess

Vural, Ö., Eler, S., ve Güzel, N., 2010, Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi, SPORMETRE, 8(2): 69-75. doi: 10.1501/Sporm_0000000178.

Yan Y. (2007) 10-13 yaş çocuklarda sosyo-ekonomik yapının fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyine etkisi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Yüksek lisans tezi.

Zorba ve Saygın, 2013) Zorba, E. ve Saygın, Ö.Welk G.J. Edt. (2002). Physical Activity Assessments for Health-Related Research, Human Kinetics, USA

WHO Technical Report Series, 894. Obesity: preventing and managing the global epidemic Report of a WHO Consultation. ISBN: 92 4 1208945, 2000.

WHO, 2010, World Health Organization, Global recommendations on physical activity for health, Erişim Adresi: http://whqlibdoc.who.int/publications /2010/9789241 599979_eng.pdf]. ErişimTarihi:

World Health Organization (WHO). (2018). Fiziksel activity https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/physical-activity.

World Health Organization (WHO). (2006). Food and Nutrition Policy for Schools, A Tool for Developing School Nutrition Programs in the European Region. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

ÇATALÇAM, M. (2023). Fiziksel Aktivite ve Spor Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Farklı Takım Spor. JINENIS, 2(1), 31–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.7789697

Issue

Section

Articles