Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Yenilikçi Yaklaşımlar


Abstract views: 146 / PDF downloads: 80

Authors

  • Yaşar BALCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8166637

Keywords:

EBYS, Elektronik Belge, Belge Yönetim Sistemi, Yenilikçi Yaklaşımlar

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ile kamu kurumu ve kamu niteliği taşıyan kurumlar içerisindeki bilgiyi doğru yönetim aşamalarının kurumlara sağlayacağı yararlar ile günümüze uyarlanan yasal düzenlemelerin kamu kurumu ve kamu kuruluşu niteliğine haiz kuruluşların belge yönetim sisteminde, kültüründe oluşturacağı değişmesi gerekeceklere dair farkındalık ortaya koymak ve kurum içerisinde EBYS yapılandırma aşamalarında kılavuzluk edecek yol haritası ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Günümüzde rekabetin gittikçe arttığı küreselleşen dünyada teknoloji alanında hızla yaşanan değişim dönüşüm çalışmaları ve e uygulamalar büyük bir hızla devam etmektedir. Dünyada yer alan gelişmiş devletlerle rekabet edebilir hale gelebilmek için bilgi ve belgeye kısa yollardan erişimin hızı ve önemi artmıştır. Bu nedenle dünyada e uygulamaların, önemi ortaya çıkmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarının internet ve bilgisayarlı yönetim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılmasında büyük bir fayda vardır. Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) kullandıkları için hem kurumlar ve özel sektör kuruluşları hem de vatandaşlar zamandan, yerden, çalışma ofislerine bağlı kalmadan işlemler yapabilecekler ve hizmetlerin maliyeti en aza indirgenmiş bir seviyede olacaktır. Literatür taraması yapılarak, özellikle yürürlükte kullanılmakta olan mevzuat incelenerek bir yol haritası oluşturmak kurum ve kuruluşlardaki EBYS’lerin özellikleri, çalışanlara katmış olduğu artı değerler ve iş görenlerin yaklaşımları gözden geçirilerek kurum çerisinde bir EBYS kullanıcısı olarak edinmiş olduğumuz bilgi ve birikimimizden yararlanılmıştır. Literatürde EBYS’ ler ile ilgili detaylı birçok çalışmalar yer almaktadır. Küresel boyutta ortaya çıkan teknolojik gelişmeler tarihsel olarak dünyada ve Türkiye’de yazılım ve uygulama anlamında önemli ölçüde kökten değişimler yaratmıştır. 

Türkiye’de geliştirilmekte olan e-yönetim sistemlerine kurumların kendilerini nasıl uydurması gerektiğine ait yeni çalışmalar ortaya koyulmamıştır. Her kurum kendi başına hareket ederek yazılımsal ve donanımsal bir şeyler ortaya koymak için uğraşmaktadır. Bu bakımdan geleneksel kurum ve kuruluşların yönetim anlayışı yerine yeni elektronik kamu yönetimi anlayışı benimsenmelidir.

References

Aydın, F., 2020. “İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi Çerçevesinde Ebys’lerin Kullanılabilirliği Ve

Teknolojik Hazır Oluşu Üzerine Bir Analiz Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Binark, İ., 1980. Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri. Ankara: T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri

Dairesi Başkanlığı.

Çiçek, N., 2011. “Elektronik Belgelerin Diplomatik Analizi Ve Arşivsel Bağın Kurulmasındaki

Önemi: Türkiye’deki Uygulamalar Işığında Bir İnceleme.” Bilgi Dünyası, 12(1), 87-104.

Esen, M. ve Büyük, K., 2014. “Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında Elektronik Belge Yönetim

Sisteminin İncelenmesi: Yükseköğretim Kurulu Örneği.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 313- 326.

Esgin, E., 2015. “Kamuda Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin E-Dönüşüm Modeli: Marmara

Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Örneği.” Doktora Tezi, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gürler, R. Akçin., 2021. “Elektronik Yönetim Sisteminin Etkin Kullanıma Üzerine Bir

Araştırma Örneği; Bir Kamu Kurumu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hare, C. E., & McLeod, J., 1997. “Developing a Record Management Programme.” London:

Aslib.

İçimsoy, A. Oğuz., 1998. Kamu sektöründe evrak yönetiminin önemi ve gerekliliği. Yay. Haz.

Rahim Erişti ve diğerleri. I. Milli arşiv şurası: Tebliğlertartışmalar, 20-21 Nisan 1998, Ankara içinde (495-522). Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

Kaaki, F., Rayner, C., ve Alshamrani, M., 2013. “Female Users’ Acceptance of the Electronic

Document Management System (EDMS).” 2013 European Modelling Symposium. doi:10.1109/ems.2013.54.

Manessa, A. D. R., “User Acceptance Factors Of A Routine Statistics Application İn 93

Yudhoatmojo, S. B., & Budi, I., 2019. Banten Province.” In 2019 5th International Conference on Computing Engineering and Design (ICCED) (pp. 1-6). IEEE.7.

Odabaş, H., 2009. E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi. İstanbul: Hiperlink

Yayınları.

Özdemirci, F., Savaş, A., & Akdoğan, Z., 2017. “EBYS Uygulaması e-Arşiv midir?

TÜRKSAT–Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü e-Arşiv Deneyimi ile Yeni Yaklaşımlar.” Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve yeni yaklaşımlar, 35-46.

Özdemirci, F., 1999. “Organizasyonlarda Belge Yönetimi ve Toplam Kalite.” Türk Kütüphaneciliği, 13(2), 104-105.

Penn, I. A., Pennix, G. B., & Gow, K. F., 1994. “Records Management Handbook.” Hampshire: Gowe.

Penn, Ira A., Pennix ,Gail B., Morddel, Anne ve Smith, Kelvin 1989. Records management,

handbook. Vermont: Gower

Rukancı, F., 2000, “Avrupa'da Arşivcilik Çalışmaları.” Türk Kütüphaneciliği, 14(4), 413.

Sağlık Bakanlığı.: 2014 “Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir?” https://ebysportal.saglik.gov.tr/TR,2006/elektronik-belge-yonetimsistemi-nedir.html (Erişim:

02.2020).

Saydam, V.: 2015 “Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Personel Farkındalığının

Artırılması: Değişim Yönetimi Açısından Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yazıcı, S.: 2011 “Belge Yönetimi Süreçlerinin Kurumsal Kararlar Üzerindeki Etkisi:

TUBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Belgeleri Üzerinde Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Yeşilbudak, G. G.: 2020 “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS)’nin

Kullanım Yönünden Elverişliliği: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Yıldız, M.: 2007 “E-Government Research: Reviewing The Literature, Limitations, And Ways

Forward.” Government Information Quarterly, 24(3), 646– 665

Zacher, L. W.: 2008 “E-Transformations of Societies.” A.-V. Anttiroiko (Dü.) İçinde,

Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (s. 3754-3763) Hershey: IGI Global.

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

BALCI, Y. (2023). Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Yenilikçi Yaklaşımlar. JINENIS, 2(2), 163–188. https://doi.org/10.5281/zenodo.8166637

Issue

Section

Articles