İnsan Yaşam Döngüsünün Psikiyatrik Riskler Açısından Değerlendirilmesi


Abstract views: 262 / PDF downloads: 124

Authors

  • Vedat KARAÇOBAN MEB

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10727129

Keywords:

Yaşam döngüsü, yaşam evreleri, covid19, pandemi

Abstract

Bu araştırma bireylerin yaşam döngülerini psikiyatrik açıdan ele alan ve dönemlerde geçirilmesi gereken özellikler,  dönemlerdeki riskler, göç, savaş , pandemi vb.. olayların bireyler üzerindeki etkisi ve sonuçlarının nasıl etki ettiği yaşam döngümüz üzerindeki etkilelerinin en hafif bir şekilde atlatılmasını hedefleyen bir çalışma alanıdır. Literatür taramasıyla elde edilen veriler ve bilgiler ışığında hareket edilerek hedefe ulaşmak için çalışmalar yapılmıştır. İncelemeye alınan yaş dönemlerinde meydana gelen riskleri dönemler bazında bireyler üzerinde etkilerinin kavramsal metedolojik  nicel ve nitel değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında yorumlamalar yapılarak yaşam döngüsünün psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi, dönemlerin bir biri ile olan ilişkisi incelenerek sonuçların amaca uygunluğuna bakılmıştır. Sağlıklı bir yaşam döngüsü için kişinin dışa dönük ve düşüncelerini paylaşan bir kişilik yapısına sahip olunması gerektiği ailesi ve arkadaşları ile sosyal bir ortam içerisinde sağlıklı beraberlikler geçirmeleri, evreleri sağlıklı ve nitelikli geçirmeye yönelik adımların atılması, gerektiği yerde tedavi yöntemlerinin uygulanması amaçlanmaktadır. 

References

Arslan, G. (2017). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmalığı ve Eğitimi Anabilim Dalı. Anne Babası Boşanmış ve başanmamış olan ergenlerin İnternet Bağımlılığı Düzeyinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Balcıoğlu, I ve Samuk, F. (2002). Göç ve Ruh Sağlığımız. Alfabe Basım Yayın. İstanbul.

Başterzi, A.D. Cesur, E. Güvenç, R. Taşdelen, R. Yılmaz, T. (2020). Covid-19 ve Damgalama. Türkiye Psikiyatri Derneği.

Bayar R, Gökçay G, Annelik Bunalımı: Ben Hasta Değilim, Nobel Tıp Kitapevi, 1999

Boyd M.A. (2008). Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia.

Dede, R. (2019). Ergenlerde İnternet Kullanımı ile Anne Baba Tutumu arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimler i Enstitüsü Bağımlılık Toksikolojisi Aanabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Ders notu: Pro1f. Dr. Ayşe Özcan (2003). Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Psikiyatri Hemşireliği Ders Notları.

Deveci E (2014). Savaşta çocuk ölümleri ve yaralanmaları. B. Tokuş (Ed.), Savaş ve Çocuklar. HASUDER- Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu.

Ekici, G. Savaş, H.A. Çıtak, S. (2001). İntihar Riskini Arttıran Psikososyal Etmenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi.

Emerson, W.R. (1995). The Vulnerable Prenate - Paper presented to the APPPAH Congress, San Francisco.

Erden, G, (2000), Çocuklara yönelik afet sonrası müdahaleler. Türk Psikoloji Yazılan.) Erden, G. & Gürdil, G (2009) Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları.

Eroğlu, M.(2020). Etnik Kimlik, Savaş ve Göç Olgularının Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Psikolojik Etkileri. Mersin Üniversitesi.

Gündüz M, Yetim N (1996) Terör ve göç. Toplum ve Göç II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye. Congress Presentation Book, pp.109-115.

Gürel S, Gürel H, The evaluation of determinants of early postpartum low mood: the importance of parity and interpregnancy interval. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology; 91(1):21-24, Jul 2000

İçduygu, A. Ünalan, T. (1998). Türkiye'de İç Göç. İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını.

İnanç, B.Y. Bilgin, M. Atıcı, M.K. (2017). Gelişim Psikolojisi-Çocuk-Ergen Gelişimi. Pegem Akademi. Ankara.

Kara, B. Çakmaklı, P. Nacak, E. Türeci, F. (2001). Doğum Sonrası Depresyon. Üsküdar AÇS-AP Eğitim Merkezi, İstanbul.

Kılıç, M. Arslanyılmaz, M. Özvarış, B. (2015). Savaş ve Çatışma ortamında Kadın Sağlığı. Sted Bilimsel Dergisi.

Kömürcü RÖ, Çobanoğlu A (2011) Kadın sığınmacılar: uluslararası göçün sessiz tanıkları. İn Onlar Bizim Hemşehrimiz, Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı. Antalya, Siyasal Kitapevi.

Köroğlu, E. (2005). DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri, Hekimler Yayın Birliği. Ankara.

Kulaksızoğlu, B. I. Ayhan, Y. (2020). Huzurevi ve bakımevi çalışanlarına kurumda kalan kişiler için covıd-19 salgınına yönelik öneriler. Türkiye Psikiyatri Derneği.

Küçükparlak, İ. (2020). Covid-19 Salgınında Sağlık Çalışanını Tükenmişlikten Koruma Rehberi. Türkiye Psikiyatri Derneği.

Lachman, M. E. (2004). Development in midlife. Annual Review of Psychology, 55,

- 331.

Öner, Ö. (2020). Covid-19 ve Çocuklar. Türkiye Psikiyatri Derneği.

Santrock, J. W. (2010). Life-span development. (13.Ed) Boston: McGraw-Hill.

Sharma, A. R. McGue,- M. K. Benson, P. L. (1996). The emotional and behavioral adjustment of adopted adolescents: Part I: Age at adoption. Childrer and Youth Services Review.

Stuart, G.W. Laraia, M.T. (2001). Psychiatric Nursing. Mosby a Harcourt Health Sciences Company, Toronto.

Topçu, S. (2006). Göç eden ve etmeyen kadınların sağlığı geliştirme davranışlarını değerlendirilmesi (Master tezi). İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Tuzlu, A. Bademli K. (2014).Göçün Psikososyal Boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.

Tuzlu, A. Ilgaz, A. (2015). Göçün Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.

Türkiye İstatistik Kurumu, (2020). ErişimTarihi: 27.01.2021 Erişim Adresi:https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-0kul

Türkleş S, Yılmaz M, Özcan A, Öncü E, Karataş B (2013) Kadınlarda ruh sağlığını ve aile işlevlerini etkileyen etmenler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.

UNFPA (United Nations Population Fund) (2015) Migration: a world on the move. http://www.unfpa.org/pds/migration.html

Wahl, H.W, ve Kruse, A. (2005). Historical perspectives of middle age within the life span.

Yıldırım, E.A. ve ark. (2020). Covid-19 Tedavisinde Önleyici, Koruyucu, ve Tedavi Edici Psikiyatrik Hizmetler. Türkiye Psikiyatri Derneği.

Yıldız, B.İ. Cengiz, P. (2016).Savaşın Kadınlar Üzerindeki Etkisi: Bosna & Suriye Projesi

Yıldız, İ. Çıkrıklı, U. Yüksel, ş. (2020). Karantinanın Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler. Türkiye Psikiyatri Derneği.

Yılmaz, M. (2020). Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar. AYBAK. Ankara.

Downloads

Published

2024-02-29

How to Cite

KARAÇOBAN, V. (2024). İnsan Yaşam Döngüsünün Psikiyatrik Riskler Açısından Değerlendirilmesi. JINENIS, 3(1), 45–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.10727129

Issue

Section

Articles