İlkokul Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Faktörler


Abstract views: 63 / PDF downloads: 29

Authors

  • KÜBRA AKTU KONAK Samsun Provincial Directorate of National Education

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10726838%20%20

Keywords:

İlkokul, Girişimcilik, Çocuk girişimciliği, Girişimci özellikler

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Samsun ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokulda bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Toplam 20 öğretmen ile çalışılmıştır ve 765 öğrenci taramadan geçirilmiştir. Araştırmanın verileri anket-görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verileri alınmadan önce çalışmanın verilerini alacak öğretmenler ile görüşmeler yapılmış ve formun güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonrası elde ettiğimiz verilerin değerlendirilmesinde ise nitel veri çözümleme tekniklerinden olan betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin tanımlanması sonrası yorum yapılmıştır. Araştırma verilerinin içerisinde kişiye özel bilgilerin olabileceği düşünülerek gizlilik ilkesini çalışmaya katılan 5 sınıf öğretmenine bireysel olarak görüşülerek pekiştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgileri paylaşılmamış ve öğrenci ismi yerine kod verilmesi istenmiştir. Verilerin alınması sonrası ayrıntılı incelenerek, veriler tablolaştırılmıştır.

References

Avşar M., 2007. Yükseköğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesinde bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Bozkurt Ö., Erdurur K., 2013. Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki etkisi: Potansiyel girişimciler üzerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57-78.

Deveci İ., Çepni S., 2015. Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin

geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of

Human Sciences, 12 (2), 92-112.

Durrant, DE., 2014. Entrepreneurial intentions: Making the case for entrepreneurship education. partial fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy, Capella University, United States of America.

Erbil, B., 2021. İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal girişimcilik niyetlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Gömleksiz MN., Kan AÜ., 2009. Sosyal bilgiler dersi öğretim programının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırmadaki etkililiğinin belirlenmesi (Diyarbakır ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1, 39-49.

İnan Z., 2017. Reggio Emilia yaklaşımı ve proje yaklaşımı, Anı Yayıncılık

Kereci N., 2022. Sınıf öğretmenlerinin girişimcilik özellikleri ile karar verme beceri düzeylerinin belirlenmesi: Ordu ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Şahin A, 2009. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların dil gelişimi ile annelerin okuma ile ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişkinin çeşitli değerler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Tarhan M., Gülmez A., 2021. Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasında

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: Japonya Örneği. Ulusal Eğitim

Akademisi Dergisi, 5 (1), 175-188 .

Top S., 2006. Girişimcilik: Keşif Süreci, BETA.

Yurtseven R., Ergün M., 2018. Çocuklar için girişimcilik eğilimleri envanterinin (ÇGEE) geliştirilmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 125-145

Downloads

Published

2024-02-29

How to Cite

AKTU KONAK, K. (2024). İlkokul Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Faktörler. JINENIS, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.10726838

Issue

Section

Articles