Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi


Abstract views: 94 / PDF downloads: 46

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051938

Keywords:

Öğretmen , Okul Öncesci, İş Doyum

Abstract

Bu çalışmada okulöncesi öğretmenlerin iş doyumu konusunda algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Ankara Mamak ilçesi Nedim İnal İlkokulu, Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu, Şehit Arif Yüksekkaya İlkokulu, Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu, Ege İlkokulunda görev yapan 275 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 88 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan ölçeğin sonuçlarını değerlendirmek için öncelikle katılımcıların demografik faktörlerine ilişkin bulgular belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği test edilmiştir. Öğretmenlerin mesleki doyumlarına ilişkin görüşlerine yönelik ifadelere verdikleri yanıtların ortalamalarını belirlemek amacıyla betimsel istatistikler yapılmıştır. Normal dağılıma uygun olduğu belirlenen ifadelere verilen cevapların demografik faktörlere göre değişimini belirlemek amacıyla t-testi ve tek yönlü anova analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Kadın öğretmenler işlerindeki gelişme fırsatının erkek öğretmenlerin göre daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların mesleki kıdem sürelerine göre çalışanların mesleki doyumu algısı niteliklere uygunluk ve gelişme fırsatı açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Yaşı 30-39 arasında olan öğretmenler, niteliklere uygunluk konusunda mesleki doyumları daha yüksektir.  Lisans mezunu öğretmenlerin mesleğinin niteliklerini yüksek lisans mezunu öğretmenlerin göre kendilerine daha uygun olduğunu ifade etmişlerdir.

References

Açıkalın, A., 2016. Toplumsal kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akalın, Ç., 2006. Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara değişken olarak örgüt temelli öz-saygı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akkaya, R., 2015. Öğretmenlerin Kontrol Odağı ile İş Doyumu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Akkoç, İ., Çalişkan, A., ve Turunç, Ö., 2012. Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iştatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 105-135

Akşit Aşık, D., 2010. Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi, 467, 31-51.

Arslan, K.Y., 2019. Meslek lisesinde görev yapan meslek öğretmenleri ile kültür öğretmenlerinin iş doyumları arasındaki farkın incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Avşaroğlu, S., Deniz, E. M. ve Kahraman, A., 2005. Teknik öğretmenlerde yaşam boyu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.

Ayan, S., Kocacık, F. ve Karakuş, H., 2009. Lise öğretmenlerinin iş doyumu düzeyi ile bunu etkileyen bireysel ve kurumsal etkenler: Sivas merkez ilçe örneği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(1), 18-25.

Ayan, S., Kocacık, F., Karakuş, H., 2009. Lise öğretmenlerinin iş doyumu düzeyi ile bunu etkileyen bireysel ve kurumsal etkenler: Sivas merkez ilçe örneği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 18-25.

Balcı, A., 1985. Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N. ve Korkmaz, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 345-358.

Çetinkanat, A. C., 2000. Örgütlerde güdüleme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Demir, E., 2001. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen olası faktörler ve bu faktörler kapsamında sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Diri, M. S., 2015. Ortaokul öğretmenlerinin iş doyumlarının mesleki tükenmişlik düzeylerine etkisi (Aydın ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın

Eğinli, A. T., 2009. Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3).

Erdoğan, Y., 2016. Meslek liselerinde çalışan kültür ve meslek dersi öğretmenlerinin motivasyonlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Eren, E., 2004. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, (7.Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Ertürk, E. ve Keçecioğlu, T., 2012. Çalışanların iş doyumları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler: Öğretmenler üzerine örnek bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 12(1), 39-52.

George, E., Louw, D. veBodenhorst, G., 2008. JobSatisfactionamong Urban Secondary-School Teachers in Namibia South Africa Journal of Education

Günbayı, İ. ve Toprak, D., 2010. İlköğretim okulu sınıf ve özel sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 9(1), 150-169.

Gündüz, H., 2008. İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (gaziantep ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Hoy, W. K., Miskel, C. G., ve Turan, S., 2010. Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, V., 2014. Lise Yöneticilerinin İş Doyumları ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi, Kocaeli

Köse, A., 2015. İşe Angaje Olma İle Örgütsel Destek Algısı Ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişki. Kahramanmaraş İli Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Lüleci, C., 2017. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin moral düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale

Mumcu, L., 2014. Beden Eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Önder, S., 2007. Kara Havacı Pilotların İş Doyum Düzeyleri Ve Algılanan Liderlik Stillerinin İş Doyum Düzeylerine Etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M., ve Cömert, M., 2006. Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124.

Özkan, A., 2017. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri(Balıkesir ili merkez ilçeler örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir

Şahin, H. ve Dursun, A., 2009. Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 160-179.

Serik, B., 2015. İlkokul öğretmenlerinin iş doyum algıları Batman ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Ssesange, K. veGarret R.M., 2005. JobSatisfaction of UniversityAcademics: PerpectivesFrom Uganda.

Taşdan, M., Tiryaki, E., 2008. Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.

Uyan, G., 2002. İş Değerleri, Kişilik Özellikleri ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: MEB’na Bağlı Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, A. ve Ceylan, Ç. B., 2011. İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 277-394.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

ÇATALÇAM, M., & KIYAKLI, H. (2023). Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. JINENIS, 2(3), 219–248. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051938

Issue

Section

Articles