8. Sınıf Öğrencilerinin Yeni Nesil Matematik Sorularına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi


Abstract views: 146 / PDF downloads: 82

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10460204

Keywords:

Yeni Nesil Matemetik Sorusu , Sekizinci Sınıf, Matematiğe Yönelik Tutum

Abstract

Bu araştırmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin son dönemde Liselere Geçiş Sınavında da karşılaştığımız yeni nesil matematik sorularına yönelik tutumlarının farklı demografik özelliklere göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır.  Araştırmanın genel amacına bağlı olarak; öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının ve matematik başarılarının cinsiyet, ayrı oda, kardeş sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak değişip değişmediğini araştırılmıştır. Araştırma evreni 2022-2023 öğretim yılında Ankara Mamak Şehit Ali İhsan Okatan ortaokulunda öğrenim gören 352 ortaokul öğrencisi örneklemini ise 111 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları Kılcan (2021) tarafından geliştirilen “Yeni Nesil Sorulara İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sorularının cevabını bulmak için betimsel istatistik yöntemi kullanılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin homojen dağılım gösterip göstermediğini bulmak için Levene’ homojenlik testi yapılmış elde edilen sonuçlara göre bağımsız örneklem t testi, tek yönlü Anova analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre: öğrencilerin yeni nesil matematik sorularına karşı tutumu ölçeğindeki ifadelere verilen cevapların ortalamaları incelenmiş olup öğrencilerin sınavlarda yeni nesil matematik sorularını görmekten kaygı duydukları görülmüştür

References

Akar, Z. (2019). Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Merkezî Sınav Türkçe Soruları ile Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.

Baydar, O. (2019). TEOG, LGS ve TIMSS matematik sorularının matematik öğretim programı kazanımlarına, TIMSS bilişsel alanlarına ve Math taksonomisine göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak

Cohen J. The analysis of variance. In Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (second ed.). Lawrence Erlbaum Associates. 1988, 274-87.

Dursun, Z. (2021). Ortaokul Seçmeli Kur'an-ı Kerim Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Ekinci, O. ve Bal, A. (2019). 2018 Yılı Liseye geçiş sınavı (LGS) matematik sorularının öğrenme alanları ve Yenilenmiş Bloom taksonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (3).

Farımaz, H. (2020). 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında yapılan sekizinci sınıf lise geçiş sistemindeki matematik soruları ile ders kitaplarındaki matematik sorularının Math taksonomisine göre karşılaştırmalı analizi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Gökdeniz, M. (2018). TEOG Sınavı İngilizce Sorularının İngilizce Öğretim Programına Uygunluğu ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Sınıflandırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Güler, E. (2019). Liselere giriş sınavının(LGS) gerçekçi matematik(GME) destekli eğitimi ilkelerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

İlhan, A. ve Aslaner, R. (2019). 2005’ten 2018’e ortaokul matematik dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 394-415.

İslamoğlu, (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (SPSS uygulamalı), İstanbul: Beta.

Kılcan, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2020

Kılcan (2021). Yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutum ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 170-180.

Kuş, (2012). Nicel ve nitel araştırma yöntemleri. (4. Baskı) Ankara: Anı.

Karaaslan, N.S (2019). 8. matematik ders kitabındaki geometri örneklerinin türlerine göre analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Karaman, M. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınav Soruları İle Teog Matematik Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Karaman, M. ve Bindak, R. (2017). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınav Soruları ile TEOG Matematik Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre Analizi. Eğitimde Güncel Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 51–65.

.

MEB, (2017). İlkokul ve ortaokul matematik dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.

MEB, (2018). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, Ankara: MEB

Polat, S. (2020). Liselere Giriş Sistemi Merkezi Sınavı Matematik Alt Testinin Kapsam Geçerliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Yıldırım A, Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2024-01-05

How to Cite

ÇATALÇAM, M., YILMAZ, B., & ÇATALÇAM, G. (2024). 8. Sınıf Öğrencilerinin Yeni Nesil Matematik Sorularına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. JINENIS, 2(4), 264–282. https://doi.org/10.5281/zenodo.10460204

Issue

Section

Articles