Sigorta Muhasebesinde Yenilik Beklentileri ve Sigorta Sözleşmeleri Standardı


Abstract views: 22 / PDF downloads: 12

Authors

  • Ali Kahramanoğlu Ondokuz Mayıs University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10460219

Keywords:

Sigorta Muhasebesi, Muhasebe Standartları, Ufrs 17, Yenilikçi Sigorta Muhasebesi

Abstract

Sigorta muhasebesi her ne kadar özel uzmanlık gerektiren ve kendine ait özellikleri olan yapıya sahip olsa da sigortacılık kendi doğal yapısı içinde gelişen karmaşık faaliyetlerden doğrudan etkilenmektedir. Bu düzen içinde kurallar ve belirli düzenlemelere olan ihtiyaç neticesinde ulusal tarafta yasal düzenlemelerin yanında genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ulusal muhasebe standartları bulunmaktadır. Uluslararası alanda ise kendi yapısı içinde muhasebe ile ilgili yasal düzenlemeler ve standartları olan ülkelerde ticari hayatını sürdüren firmaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlayan ilkelerin tamamının oluşturduğu Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama (UFRS) Standartları'dır. Bu çalışmada; Samsun ilinde faaliyet gösteren 14 sigorta bölge müdürlüğünde çalışan 124 yönetici pozisyonunda çalışan personelden 106’sına ulaşılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri olarak cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve mesleki deneyimleri frekans aralıkları ile araştırılmıştır. Yöneticilerle ile olan görüşmelerde Sigorta muhasebesi ve Ufrs 17 Sigorta sözleşmeleri standardına ilişkin 15 ifadeden olan soru seti kullanılmıştır. İfadelerin oluşturulmasında literatür taraması yapılmış ve alanda yapılan çalışmalardan elde edilen sorular ve beklentiler görüşmede kullanılmıştır. Katılımcıların yaş grubu ve mesleki deneyim süreleri incelendiğinde ilgili yöneticilerin orta yaş grubunda oldukları ve genel olarak 10 yıl üzeri tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Yöneticiler muhasebe sistemi için dijital yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut haliyle şirketlerin yeterli deneyime sahip olduğunu düşünmektedirler. Yöneticiler sigorta muhasebesi eğitimi konusunda eksiklik olduğunu belirtmişlerdir.

References

Çağıl G., Tunç, C., 2022. Türk Sigortacılık Sektöründe Ufrs 17’ye Geçiş Süreci ve Sigorta Şirketlerine Olası Etkileri, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14(26), 55-101.

Çatıkkaş Ö., 2017. Sigortacılık Sektöründe İç Denetim, İstanbul, Yalın Yayıncılık,

EYGM IFRS, IFRS 17 Insurance Contracts, IFRS Standards Project Summary, May 2017

EYGM, 2011. Impacts of IFRS 17 insurance contracts accounting standard Considerations for data, systems and processes

IASB (International Accounting Standards Board), 2004. Guidance On Implementing IFRS 4 Insurance Contracts (Implementation Guidance Ifrs 4)

IASB, 2017. IFRS 17 Insurance Contracts Effect Analysis. London: Ifrs Foundation.

Karabınar S., Can A., Kaplan E., 2012. Muhasebeciler Tfrs Uygulamasına Geçmeye Hazır Mı? Sakarya Örneği. Iı. Uluslararası Türk Coğrafyasında Ufrs Sempozyumu, Trabzon Bildiri Kitabı, Mumeyek Vakfı Yayını, 4, 112-130.

Karacan S.,2013. Sigorta İşletmeleri ve Muhasebe Sistemi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Aslanoğlu S., 2013. Banka ve Sigorta Muhasebesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, S.78-92.

KGK, 2019. TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri

Oğuz M., 2018. Hayat Sigorta Sözleşmelerinin “Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17: Sigorta Sözleşmeleri” Kapsamında Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması., S. 225

Oğuz M., 2019. Sigorta Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Olarak Ufrs/Tfrs 4 Ve Ufrs 17 Standartlarının Karşılaştırılması, Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 2(1), 67-116.

PWC, 2018. IFRS 17 Insurance Contracts, IABA annual meeting 2018, July 27, 2018

Yanık S., Baş E., 2017. Evaluation of IFRS17 insurance contracts standards for insurance companies. PressAcademia Procedia (PAP), V.6., p. 48-50.

YEL T., ERDEM S., 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Yıl 11, Sayı 2

Downloads

Published

2024-01-05

How to Cite

Kahramanoğlu, A. (2024). Sigorta Muhasebesinde Yenilik Beklentileri ve Sigorta Sözleşmeleri Standardı. JINENIS, 2(4), 283–292. https://doi.org/10.5281/zenodo.10460219

Issue

Section

Articles