SAMSUN'DAKİ GİRİŞİMCİ KADIN PROFİLİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Abstract views: 76 / PDF downloads: 35

Authors

  • Senem Gürkan Asst. Prof. Dr
  • Tuğba Dilsiz

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8163582

Keywords:

kadın, kadın girişimciliği, kadın girişimci, Samsun, women, Women entrepreneur, Women’s entrepreneurship

Abstract

Tarih boyunca toplumsal ve ekonomik gerçekler hem kadının hem de erkeğin işgücüne katılımını zorunlu kılmıştır. Kadın girişimciliğinin önünün açılması sayesinde kendilerine ait işletmelere sahip olan kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını elde ederek, toplumsal statülerini yükseltmiş, varlıklarını ispatlar duruma gelmişlerdir.

Bu çalışma, Türkiye’nin Samsun ilindeki kadın girişimci profilini sosyolojik açıdan ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda beş girişimci kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırmanın süreç ve paradigmalarıyla yürütülen çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ise Samsun’daki girişimci kadın profilinin, genel girişimci kadın profiliyle paralel seyrettiği; toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında tartışıldığında ise, girişimci kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bilincinde olmalarına karşın idealist ve yenilikçi bir yaklaşımla iş hayatında var olma mücadelesi verdikleri görülmüştür.

References

Ağar, E., 2022. “Girişimcilik ve Kadın Girişimciler: Yatırım Teşvikleri Açısından Bir Değerlendirme”. Altınbaş Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Alpugan, O., 1996. İşletme bilimine giriş. Trabzon: Derya Kitabevi.

Arıkan, S., 2004. Girişimcilik: Temel kavramlar ve bazı güncel konular. Ankara: Siyasal Kitabevi,

Aşkın, A., Nehir, S., Vural, S. Ö., Aş, D., 2011. “Tarihsel Süreçte Girişimcilik Kavramı ve Gelişimi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 55.

Atalay, Y. ve Varol, Ç., 2016. İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara’daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama: 26(3):181–192.

Davidoff, L. (2009. Feminist tarih yazımında sınıf ve cinsiyet. Zerrin Ateşer, Selda Somoncuoğlu (Çev), İstanbul: İletişim Yayınları.

Davis, K., 1984. İşletmede insan davranışı. Mc Graw Hill.

Durukan, T., 2006 “Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi”. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik ve Araştırmama Merkezi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2): 25-37.

Durukan, T., 2007. “Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi”,

Gelişimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2): 55-72.

Fletcher, P., 2018. Disrupters: Success strategies from women who break the mold. Entrepreneur Press.

Giles, D. C., 2002. Advanced research methods in psychology. Hove: Routledge.

Kuratko, D., 2005. “The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges”. Enterpreneurship Theory and Practice, 29(5): 577- 597.

Küçük, O., 2017. Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

McKay, R., 2001. “Women Entrepreneurs: Moving Beyond Family and Flexibility”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Volume:7, MCB University Press.

Müftüoğlu, T., 1996. Türkiye’de Girişimcilik Tarihi, TOSYÖV Girişim, 8, Kasım– Aralık.

Onat, O., 2011. “Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Ortiz-Ospina, E., Tzvetkova S. and Roser, M., 2018. "Women’s employment". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/female-labor-supply'(Erişim: 15.03.2023)

Ödemiş, G., 2018. Kadın Girişimcilerin İş-Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Özar, Ş., 2005. GAP Bölgesinde Kadın Girişimciliği, Mevcut Durum ve Girişimciliği Destekleyici Öneriler, GAP-GİDEM.

Şimşek, M. Ş., 1998. İşletme bilimlerine giriş, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tekin, M., 2005. Hayallerin gerçeğe dönüşümü, girişimcilik. Konya: Günay ve Ofset Matbaacılık.

Toksöz, G., 2007. Türkiye’de kadın istihdamının durumu, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara.

Toksöz, G. ve Memiş, E., 2018. İstihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve izleme çalışması. CEİD Yayınları 5.

TÜSİAD ve KAGİDER, 2008. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, İstanbul.

Yalçın, A., 1991. İktisadi doktorinler ve sistemler tarihi, Ankara: Aydoğdu Ofset.

Zhao, F., 2006. Entrepreneurship and innovations in E-business: An integrative perspective, Idea Group Publishing.

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

Gürkan, S., & Dilsiz , T. (2023). SAMSUN’DAKİ GİRİŞİMCİ KADIN PROFİLİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. JINENIS, 2(2), 111–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.8163582

Issue

Section

Articles