Bir Kadın Girişimcinin Toplumsal Cinsiyet Eksenindeki Deneyimleri: Vezirköprü Örneği


Abstract views: 136 / PDF downloads: 57

Authors

  • Nurgül Gürhan meb
  • Senem Gürkan

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10031795

Keywords:

Toplumsal Cinsiyet, Kadın Girişimciliği, Kadın Girişimciliğin Sorunları, Kooperatif, Vezirköprü

Abstract

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle girişimcilik olgusu gittikçe önem kazanır hale gelmiştir. Girişimcilik alanında yaşanan önemli gelişmelerden biri ise, kadın girişimcilerin ekonomik hayatta ve iş piyasasında daha fazla rol almaya başlamaları olmuştur. Günümüzde kadınlar yalnızca “kadına özgü” olarak nitelendirilen mesleklerde değil, eğitim, bilgi ve becerilerine göre her türlü mesleği başarılı bir şekilde yerine getirebilmektedir.

Araştırmanın amacı, bir kadın girişimcinin girişimcilik öyküsünü nasıl anlattığının ayrıntılı bir analizi yoluyla, deneyimlerinin çıkarımlarını toplumsal cinsiyet perspektifinden ortaya koymaktır. Bu bağlamda Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir kadın girişim üretim ve işletme kooperatifi kurucusunun deneyimlerinden yola çıkılmıştır.Nitel araştırma modeline dayanan çalışma, anlatı araştırmasıyla desenlenmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve içerik analiziyle incelenmiştir. Çalışmanın bulgularında ise dört öykü ortaya koyulmuş ve yorumlamalar bu öyküler aracılığıyla yapılmıştır: Örgün Üniversite Eğitimi Al(a)mamış Bir Kadın; Taşrada Girişimci Bir Kadın; Kadın Gözüyle Vezirköprü’den Kadınlık Hikayeleri ve Bir Girişimin Sürdürülebilirliğiyle Başka Projelere Hayat Veren Kadın(lar).

References

Akkaş, İ. (2019). Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları çerçevesinde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı. Ekev Akademi Dergisi ICOAEF ÖzelSayısı, 97-118.

Aktas, S. G., Kumtepe, E. G., Kantar, Y. M., Ulukan, I. C., Aydin, S., Aksoy, T., Er F (2019). Improving gender equality in higher education in Turkey. Spatial Analysis, 12, 167-189.

Apak, S., vd., (2010), Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri, (1. Baskı), Papatya Yayıncılık Eğitim.

Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 139- 160.

Bhasin, K. (2003). Toplumsal cinsiyet “Bize yüklenen roller”. Kader Ay (çev.), İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları.

Butler, J. (2018), Cinsiyet belası (Feminizm ve kimliğin altüst edilmesi), (Çev. Başak Ertür), İstanbul: Metis Yayınları.

Cole, A. L. (1994). Doing life history research.In theory and in practice. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. 4-8 Nisan, New Orleans. ED 371 005

Creswell, J. W., (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Çev. Ed. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, 3. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çiğdem, A. (2018), Berdel evliliği üzerine kalitatif bir araştırma: Mardin örneği, Uluslararası Folklor Akademi Dergisi, 1, 1, 17-34.

Çınar, D. ve Dalaman, Z. (2022). Türkiye’deki kadın girişimciliğinin önündeki engeller. Topkapı Journal of Social Science, 1, 1, 117-130.

Clandinin D. J. and Connelly F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Connell, R. W, (2019), Toplumsal cinsiyet ve iktidar, (Çev. CemS oydemir), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Donovan, J. (2009). Feminist teori. (5. Baskı). Aksu Bora, vd. (çev.). İstanbul: İletişim Y.

Ecevit, Y. (1993). “Kadın Girişimciliğin Yaygınlaşmasına Yönelik Bir Model Önerisi”, Kadın Girişimciliği Özendirme ve Destekleme Paneli, Haziran, Ankara

Ecevit, M. (2011). “Epistemoloji”. Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner (eds.) Toplumsal cinsiyet sosyolojisi. (s. 32-63). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Ertürk, Ş. (2008). Uluslararası belgeler ve Avrupa Birliği direktifleri işığında çalışma hayatımızda kadın erkek eşitliği, Ankara: Belediye – İşsendikası AB’ye Sosyal Uyum Dizisi.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Seabury Press.

Güçlü, M. (2017). Türkiye'de kadınların bölgesel işgücüne katılımının belirleyicileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(3), 83-102.

Gümüşoğlu,Ş; Karaöz, B. (2014) Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği; (s.101) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi / Cilt:3 / Sayı:1 / Haziran 2014

Gürol, M. A. (2000). Türkiye'de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Atılım Üniversitesi Yayını, 2, Ankara.

https://www.tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/2019-yili/

ILO (2022). Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2022 Raporu. Erişim: 04.02.2023. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_834656.pdf

Kabeer, N. (2004). Globalisation, labour standards and women’s rights: dilemmas of collective action in an interdependent world. Feminist Economics, 1466–4372.

Kasapoğlu, H. (2013). OKULDA DEĞER EĞİTİMİ VE HİKÂYELER . Milli Eğitim Dergisi, 43 (198) , 97-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36170/406658

Kazgan, G. (1982). “Türkiye ekonomisinde kadınların işgücüne katılması, mesleki dağılımı, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik statüsü”. Nermin Abadan Unat (ed.). Türk toplumunda kadın. (2. Baskı). (s. 137-170). Ankara: Araştırma, Eğitim ve EkinYayınları.

KOSGEB (2016). https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurshipErişim tarihi: 16.03.2023.

Laslett, B. and Brenner, J. (1989). Gender and social reproduction: historical perspectives. Annual Review Socio. 15: 381-4004.

Lloyd, C.B. (1975), “The division of labor between the sexes: A review”, in C.B. Lloyd (ed.), Sex, Discrimination and the Division of Labor, New York: Columbia University Pres,1–24.

Mücevher, M. H. (2020).. Anlatı ve hayat hikâyesi araştırmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25, 3, 277-295.

Örücü, E.; Kılıç R.; Kılıç, T. (2007), Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği,Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 /2: 117-135.

Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış. 10 (4). 1217-1230.

Reddock, R. (2000). “Why gender? Why development?”. Jane L. Parpart, vd. (ed.). Theoretical perspectives on gender and development. (s. 23-50). Ottawa, Kanada: International Development Research Centre.

Sancar, S. (2014). Türk modernleşmesinin cinsiyeti erkekler devlet, kadınlar aile kurar. (3. Baskı). İstanbul: İletişim.

Sivaslıgil, P. (2006). Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan 6., 7. ve 8. Sınıf ders kitaplarında cinsiyet ideolojisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci, İstanbul: Beta Yayınları.

TÜİK, (2022, 4 Mart). İstatistiklerle Kadın, 2021. Erişim Tarihi 06.3.2023: https://data. tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635

Ulaşır,E. (2014) Toplumsal Değişme ve Dini Hayat (Vezirköprü Örneği) Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, SAMSUN

VURAL,Sercan, Girişimci Kişilik Özellikleri ve Biga İlçesi Girişimcilik Profili Araştırması, Dönem Projesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Gürhan, N., & Gürkan, S. (2023). Bir Kadın Girişimcinin Toplumsal Cinsiyet Eksenindeki Deneyimleri: Vezirköprü Örneği. JINENIS, 2(3), 204–218. https://doi.org/10.5281/zenodo.10031795

Issue

Section

Articles