Polis Okulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma


Abstract views: 18 / PDF downloads: 15

Authors

  • Hakan Şen 19 mayıs üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7198457

Keywords:

Yenilikçilik, Bireysel Yenilikçilik, Ar-Ge, Mesleki Profesyonellik, Innovation, Individual innovation, R&D, Professional professionalism

Abstract

Yenilikçilik, hem bireylerin yeniliği hazmetme süresince, hem de yeniliklere karşı alınan tavırları veya bu yaklaşımları kişisel açıdan değerlendirildiğinde; bireylerin yenilikçiliğe bakış açıları, toplumsal, kültürel değerleri ve küresel özellik taşıyan yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri ortamlarında, karşılaştıkları farklılıklar ile sağlıklı ve dengeli bir süreç yaşamaları bakımından önem arz etmektedir. Bireysel yenilikçilik, bir yeniliği özümsemek, geliştirmek ya da uyum içinde faaliyete geçirmek olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğrencilerinin, yenilikçi, gelişime açık beceri ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki karakterlerini oluşturmalarına katkıda bulunmak, mesleki faaliyetlerini sürdürürken problemlerin nedenlerinin belirlenmesinde hızlı ve pratik karar verebilme ve sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ile birlikte polislik mesleğine duyulan saygının artmasını, mesleki ve kişisel hatalarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve araştırmacı yönlerinin daha profesyonel ve ileri düzeyde oluşmasına zemin sağlamak amacıyla meslek öncesi bireysel yenilikçilik düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören, 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte, %95 güven aralığı minimum 200 olacağı hesaplanmış, çalışmaya 375 öğrenci katılmış, 6 öğrencinin verdiği cevaplar geçersiz sayılmıştır. Araştırma sürecinde, yöntem olarak nitel araştırma yöntemi olan bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel bilgiler formundan elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Bu bilgiler vasıtasıyla veriler, SPSS 21.0 analiz programı kullanılarak, dijital ortamda saklanmış ve bağımlı değişkenler baz alınarak analize tabi tutulmuştur. Analizlere bakıldığnda; bireysel yenilikçilikte, yaş, ailenin (anne-baba) eğitim durumu, ailenin gelir durumu, ailede devlet memuru olup olmadığı, ailede girişimci olup olmadığı, mezun olunan lise türü, girişimcilik eğitimi alıp almamaları, mesleki yenilik eğitimine katılıp katılmamalarına göre istatistiksel açıdan incelendiğinde farklılıklar olduğu ve öğrencilerin, Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin “Sorgulayıcı” seviyede olduğu tespit edilmiştir.

References

Adıgüzel, A., Kaya, A., Balay, R. ve Göçen, A., 2014. “Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile öğrenmeye ilişkin tutum düzeyleri”. Milli Eğitim, 204: 135- 154.

Ahmad N. and Seymour R. G., 2022. “Definitions Supporting Frameworks forData Collection”, OECD İstatistiks Working Papers 2008/01 https://www.oecdilibrary. org/docserver/243164686763.pdf?expires=1566074968&id=id&accname=guest&checksum=1434955E0C88ABC2162F9DF3F0FFA493. 25.09.2022.

Altaş M., 2021. İngilizce Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı. Denizli. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Altın, A., 2013. “Kamu hizmeti anlayışında değişim”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2): 101-118.

Barker, A., 2001. Yenilikçiliğin Simyası, Mes Yayınları, Çev. Ahmet Kardam, İstanbul. Beal, G. M., and Bohlen, J. M., 1956. The diffusion process. Farm foundation,Increasing Understanding of Public Problems and Policies, 111- 121. http://purl.umn.edu/17351, Erişim Tarihi: 01/09/2022.

Chuang H.J., H. Fan, Chang P.F., Albanese D., Wu J.J.and Yu M.J., 2016. Multilevel influences of transactive memory systems on individual innovative behavior and team innovation. Thinking Skills and Creativity, (19): 49-59.

Gökçora, İ.H., 2005. Toplumsal yaşamımızda ve Türk bilim Dünyasında Profesyonel ve Profesyonellik kavramlarına değin. Bilgi Dünyası Dergisi, 6(2): 237-250.

Ibrahim Abdelrahman Alı, E., 2022. Dönüşümcü Liderliğin Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisinde Örgütsel Öğrenme İkliminin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Samsun, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Kaya H., Işık B., Şenyuva E. ve Kaya N., 2012. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel ve profesyonel değerleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1): 18-26.

Kılıçer, K., 2011. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Yayınlanmış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Korucu, Agâh Tuğrul ve Olpak, Yusuf Ziya., 2015. “Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, (5)1: 109-127.

OECD, Özel Sektörü Geliştirme Merkezi İstanbul ve İMKB, “Türkiye’deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve” https://www.oecd.org/turkey/38369169.pdf. 25.09.2022.

Özgür, H., 2013. Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2): 409- 420.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4652.pdf , (22.09.2022).

Rogers, E. M., 1995. Diffusion of innovations (Third Edition). New York: Free Press

TDK, (2022). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ (20.09.2022).

Tugay O. ve Pekerşen Y., 2022. Impact to culinary chefs' individual innovativeness levels on service innovation performance. ScieneDirect, International Journal of Gastronomy and Food Science, (27).

Turan, A. (2011). Yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında örgüt kültürü ve liderlik etkileşimi. Yüksel Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Yeşil S., ve Sözbilir F., 2013. An Empirical Investigation into the Impact of Personality on Individual Innovation Behaviour in the Workplace Procedia - Social and Behavioral Sciences. (81): 540-551.

Yuan, F. and Woodman, R. W., 2010. Innovative Behavior in The Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53(2): 323-342.

Downloads

Published

2022-10-15

How to Cite

Şen, H. (2022). Polis Okulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. JINENIS, 1(1), 25–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.7198457

Issue

Section

Articles