SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE KOVİD-19 PANDEMİSİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Abstract views: 139 / PDF downloads: 53

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7789749

Abstract

Yaşadığımız dünyayı daha iyi bir hale getirmeye çalışan insanların sayısı son zamanlarda giderek artmaktadır. Sağlık, eğitim, çocuk, şiddet, işsizlik gibi konulara çözüm üretmek amacıyla kurulan kuruluşların sayısı da artmaktadır. Sosyal girişimcilik bu sorunları kökten çözmeyi hedefleyen oluşumlar kurmayı hedeflemektedir. Sivil toplum kuruluşları da bu sorunları gidermek adına yardım ve bilinçlendirme çalışması yapmaktadır. Bu çalışmada bu iki kavramın birleştiği ürün satışı yaparak elde ettiği karı yine kendi çalıştığı sosyal sorun için kullanan sivil toplum kuruluşlarını incelemek amaçlanmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarından alışveriş yapan 114 kişiye online anket üzerinden ulaşarak; kişilerin özellikleri, gönüllülük ve bağış geçmişleri, kurumlara dair görüşleri ve beklentileri incelenmiştir. Araştırmanın Kovid-19 pandemi sürecinde yapılması ve kısıtlamalar nedeniyle katılımcıların gönüllülük esasına göre online anket yoluyla ulaşılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca sosyal girişimcilik alanında satış yapan sivil toplum kuruluşlarının müşterilerini yönlendirmesi ile büyük ölçüde katılımcılara ulaşılmıştır.

Araştırma bulgularına göre sosyal girişimcilik kapsamında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından alışveriş yapan kişilerin büyük çoğunluğunun kadın, yüksek derecede eğitimli (üniversite) ve gençlerden oluştuğu belirlenmiştir. Alışverişlerin büyük ölçüde online yapıldığı ve daha çok hediyelik eşyaların tercih edildiği belirlenmiştir. STK’dan alışveriş yapan kişilerin büyük bir bölümü bilinçli bir şekilde bu kurumlara yardım yaptığını bilerek bu davranışı göstermiştir. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun daha önce sivil toplum kuruluşlarında çalıştıkları ve daha önce bu tür kuruluşlara bağış yaptıkları belirlenmiştir. Alışveriş yaparken tüketicilerin bunu bilinçli olarak yaptıkları belirlenmiştir. Bu sivil toplum kuruluşlarına güven duyulması, bu kuruluşların amaçlarının bilinmesi, faaliyetlerinin şeffaf olması ve katkı sağlandığının bilinmesi gibi sebepler bu kuruluşlardan alışveriş yapılmasının başlıca sebepleridir.

Ülkemizin ve toplumun başarılı sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal girişimlere çok fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Yıllardır büyük bir özenle varlıklarını sürdüren STK’lara insanlar destek vererek bu sosyal faydaya katkı sağlanabilecektir.

Author Biography

Kursat Demiryurek, Ondokuz Mayis University

Kürşat Demiryürek is a professor of extension education in the Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey. He got BSc on Agricultural Economics and MSc in Rural Distance Education both from Ankara University. He did his Ph.D. from Agricultural Extension and Rural Development Department of Reading University, England. His Ph.D. thesis was about Agricultural Information Systems for organic and conventional hazelnut producers in Turkey. He has professional experience and conducted research in rural extension, agricultural information systems, social network analysis, organic agriculture, rural distance education, and academic entrepreneurship. He has worked as short-time expert in several EU, UNDP and FAO rural extension and development projects in Turkey.
More info is available at: 

https://personel.omu.edu.tr/en/kursatd

https://www.researchgate.net/profile/Kursat_Demiryurek

References

Abaci, N. I., Demiryurek, K., Emir, M., and Yildirim, Ç. (2015). Factors affecting the use of microcredit among women entrepreneurs in the Samsun province of Turkey. Anthropologist, 20(3), 397-406.

Amiri, H. (2022). Digital Innovation Effects in Economics During Covid-19 Pandemic. JINENIS, 1(1), 2-13.

Bektaş Karabatak, N. (2018). İmece Külktürü ve İmece Kelimesi Üzerine. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD). Yıl: 5, Sayı: 18, s. 490-501

Bıçakçı, M. (2022). Sosyal Girişimcilik: Bağlam, Sistemler ve Sosyal Değer. Demiryürek, K; Kahramanoğlu, A ve Abacı, Nİ (eds). Dijital Girişimcilik, Yenilikçilik ve Ar-Ge Çalışmaları. Efe Akademi, İstanbul.s.137-164.

Demir, Ö. (2014). Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal İşletme, Akademik Sosyal Araştırma Dergisi.

Demiryürek, K. (2015). Yayım Sözlüğü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (TEPGE). Ankara.

Denizalp, H. (2007). Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik Rehberi, Odak Ofset Matbaacılık. Ankara.

Erdoğan, E. (2012), TEGV Gönüllülük Araştırmaları, İstanbul. https://tegv.org/uploads/files/kurumsal_yonetim/arastirmalar/TEGVGonullulukArastirmalari.pdf

Doğan, S. (2015). Girişimcilik İktisat Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul.

Ersen, T. (2010). Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analiz Raporu, TÜRSEV Yayınları, İstanbul.

Güney, G. (2021). Sosyal Girişimciliği Etkileyen Sosyal Ve Kültürel Faktörlere Teorik Bir Yaklaşım . Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 3 (5) , 54-66.

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/62180/903015

Güney, S. (2015). Girişimcilik temel Kavramlar ve bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi, Ankara.

Günlü, H. ve Demiryürek, K. (2022). Türkiye’de Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosisteminin Analizi, Editör: Demiryürek, Kürşat; Kahramanoğlu, Ali; Abacı, Nur İlkay, Dijital Girişimcilik, Yenilikçilik ve Ar-Ge Çalışmaları. Efe Akademi, İstanbul. Ss: 165 -188

Koçyiğit, A. Y., & Demiryürek, K. (2022). E-Commerce Entrepreneurship Of Farmers. JINENIS, 1(2), 4-16.

Özdevecioğlu, M. ve Cingöz, A. (2015). Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 0 (32), 81-95. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/5889/77898

Reyhanoglu, M. & Akın, Ö. (2012). Ticari Girişimciler Ne Kadar Sosyal Girişimcidir? . İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi , 23 (71) , 8-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuiieyd/issue/9203/115522

Seymen, A. (2022). Sosyal Girişim ve Sivil Toplum Kuruluşundaki Örnekleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik ve Yenilikçilik Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Ödevi (Basılmamış), Samsun.

TDK (2022). Gücel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. www.sozluk.gov.tr

Ulucan, S. (2015). Girişimcilik eğiliminin ve girişimcilik eğilimini etkileyen faktörlerin analizi: ortaöğrenimde lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yalçın, SM (2018). Türkiye’de Sosyal Girişimcilik: Koç Üniversitesi Öğrencileri Gözünden, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), İmsak Ofset, İstanbul. https://kusif.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/T%C3%BCrkiyede-Sosyal-Giri%C5%9Fimcilik-Ko%C3%A7-%C3%9Cniversitesi-%C3%96%C4%9Frencilerinin-G%C3%B6z%C3%BCnden.pdf

Müftügil Yalçın, AS; Fortuna, A. ve Ongan, G. (2020). Sosyal Girişimciliği Etki Odaklı Düşünmek: Sosyal Girişimcilik Eğitimi İçin Bir Rehber, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), İmsak Ofset, İstanbul. https://kusif.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2021/05/SosyalGirisimcilikEgitimiRapor.03.05.21.web_.pdf

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

Demiryurek, K., & SEYMEN, A. (2023). SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE KOVİD-19 PANDEMİSİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. JINENIS, 2(1), 46–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.7789749

Issue

Section

Articles